FONT DE COLL DE PORT.

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.Aquesta font resta situada a tocar el Camí de Coll de Port, un recorregut que s'inicia en el GR-172, poc després de passar la Foradada en direcció al Monestir. El camí puja decidit, a buscant el pas més lògic entre les altives parets de roca,  la font la trobarem uns metres abans del coll, sota la muralla dels Frares Encantats, entre les agulles del Frare Gros i el Novici. La font recull les escorrialles de la paret en un petit diposit, l'aigua no es aprofitable i solament serveix per abeurar a la fauna de la zona.
La font rep el nom d'un dels colls més importants del massis, el Coll de Port, un dels pocs passos factibles per accedir a la part interior de la muntanya, sense tindre que fer-ho per alguna de les dretes canals, que normalment ens conduirien a llocs més elevats i lluny dels camins més fresats. El Coll de Port separa la Regió dels Ecos, de la Regió dels Frares Encantats. Al final del segle XIX, algunes persones anomenaven aquest indret Coll de Porc. Aquest fet introduí una certa confusió en la toponímia. El nom de Coll de Porc és una tautologia del nom real, Coll de Port, produïda per la similitud fonètica entre porc i port. En un escrit del 1677, ja s'esmenta aquest coll com a Coll de Port. Posteriorment, el 1789, en un mapa del qual es té referència però que no s'ha trobat encara, es menciona aquest pas com a Coll de Port. Tot i aquesta breu historia toponímica, en alguns mapes moderns s'esmenta el lloc com a Coll de Porc.